Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Tyto podmínky se vztahují na on-line poskytování právních informací anebo právních služeb společností ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 28227409 se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1 (dále jen „Advokátní kancelář“) ve prospěch korporací nebo podnikajících fyzických osob, které požádají Advokátní kancelář buď o poskytnutí právní informace zdarma, (dále jen “Žadatel”) anebo s ní uzavřou Smlouvu o poskytnutí právních služeb za úplatu v případě videokonference nebo osobní schůzky (dále jen „Klient“) prostřednictvím platformy zizlavsky.online.
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na služby, poskytované prostřednictvím platformy zizlavsky.online. Nepoužijí se na služby a smlouvy uzavřené s Advokátní kanceláří jiným způsobem.
 3. Advokátní kancelář neposkytuje spotřebitelům prostřednictvím platformy zizlavsky.online žádné právní informace, právní služby ani jiná plnění. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb ze strany spotřebitele je možné využít platformu Advokátní kanceláře einsolvence.cz anebo se obrátit na Advokátní kancelář prostřednictvím obecných kontaktních údajů na webové stránce http://www.zizlavsky.cz/kontakt/
 4. Tím, že Žadatel nebo Klient odešle vyplněný on-line formulář z platformy zizlavsky.online, potvrzuje, že mu není známo, že by měl konflikt zájmů s Advokátní kanceláří, s některým z jejich klientů anebo se společností AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 28490738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1. Pokud Advokátní kancelář konflikt zájmů zjistí, neposkytne Žadateli nebo Klientovi požadované právní informace, právní služby ani žádné jiné plnění.
 5. Žadatel nebo Klient který za korporaci odešle on-line formulář z platformy zizlavsky.online tím potvrzuje, že je oprávněn za tuto korporaci v potřebném rozsahu jednat.
 6. Předmětem Smlouvy o poskytování právních služeb prostřednictvím platformy zizlavsky.online je poskytnutí vyžádaného právního poradenství za úplatu formou videokonference nebo osobní schůzky, nebylo-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak. Konkrétní obsah a forma poskytnutí právní služby vyplývá z dotazu Klienta a jím zvolené či sjednané formy poskytnutí právních služeb.
 7. Smlouva o poskytování právních služeb je uzavřena tím, že Klient odešle on-line formulář z platformy zizlavsky.online a uhradí Advokátní kanceláří stanovenou a Klientem akceptovanou časovou odměnu advokáta ve výši:
  • 1 500 Kč + DPH  za 30-ti minutovou videokonferenci, anebo
  • 1 750 Kč + DPH za 60-ti minutovou první osobní schůzku.
 8. V případě, že Klient pouze odešle on-line formulář, avšak neuhradí před poskytnutím právní služby stanovenou cenu, nedochází k uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb, vyjma případu, kdy se na tom obě strany výslovně dohodnou.
 9. Nebude-li po uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb právní služba poskytnuta, vrátí Advokátní kancelář Klientovi skutečně zaplacenou částku na účet Klienta, ze kterého byla platba odeslána nebo jiným způsobem, který se mezi sebou strany dohodnou.
 10. Klient bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby nejsou oprávněny bez výslovného souhlasu Klienta ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých Klientem, a budou vycházet pouze z informací, poskytnutých Klientem. Cena videokonference ani první osobní schůzky nezahrnuje studium dokumentace, provádění právních rozborů ani převzetí zastoupení. To je možné dohodnout na základě Nabídky na poskytování dalších právních služeb, kterou může předložit Advokátní kancelář Klientovi.
 11. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že právní služba mu bude poskytnuta osobami, pověřenými Advokátní kanceláří poskytnutím právní služby, a to jménem Advokátní kanceláře a na její účet. Pokud to vyplývá z právních předpisů, anebo je-li to v konkrétním případě odůvodněno okolnostmi, poskytne právní službu některá z osob pověřených poskytnutím právní služby vlastním jménem na účet Advokátní kanceláře.
 12. Advokátní kancelář nemusí bez udání důvodu reagovat na zaslaný on-line formulář, zjistí-li v něm vadné povinné údaje.
 13. Poskytnutí právní informace zdarma není právní službou a nezakládá vztah advokáta a klienta mezi Advokátní kanceláří a Žadatelem. Žadateli o bezplatnou právní informaci sděluje Advokátní kancelář (na rozdíl od Klienta, kterému poskytuje placenou právní službu), pouze obecně orientující informace, a je oprávněna jednostranně rozhodnout o tom, že Žadateli požadovanou informaci neposkytne, a to i bez uvedení důvodu.