Časté dotazy

Formulář pro přihlašování pohledávek je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Dá se použít podpůrně, je ale dobré vědět, že není přímo určený pro přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení Sberbank. Pro Sberbank totiž platí zvláštní pravidla pro řešení úpadku finančních institucí. Insolvenční řízení je soudní proces, ve kterém mají věřitelé povinnost tvrzení a povinnost důkazní. To znamená, že pokud uplatňují svou pohledávku, musí správně popsat všechny skutkové okolnosti jejího vzniku (a trvání), včetně vedlejších nároků, a musí svá tvrzení prokázat důkazními prostředky (listinami, případně jinak). To se liší u každého věřitele a každé pohledávky. Formulář je jen šablona. Sám o sobě nezamezí chybám v žádosti, které mohou mít za následek ztrátu naděje na získání blokovaných prostředků. Využijte specialisty – zde.
Soud může uložit sankci podle insolvenčního zákona tomu, kdo uplatní pohledávku, která bude vyhodnocena jako neexistující nebo hrubě nadhodnocená. Ten, kdo takovou pohledávku uplatnil, nejen, že nic nedostane, ale ještě musí sám zaplatit sankci až do výše uplatněné pohledávky. V případě právnické osoby může soud tuto sankci uložit také osobě, která za ni jednala při přihlašování pohledávky. Takovou sankci, ve výši 180 milionů korun, uložil soud jednateli společnosti například zde. Představitelé obchodních společností, družstev, územních samosprávných celků nebo státu, kteří spravují pohledávky, odpovídají také za nedbalou správu pohledávek celým svým osobním majetkem. Nejen statutární zástupci, ale také odpovědní zaměstnanci se mohou dopustit také trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, pokud způsobí právnické osobě za kterou jednají nebo státu škodu vyšší než 1 milion korun českých. Využijte specialisty – zde.
Každý věřitel by měl především provést důkladnou interní prověrku svých pohledávek za Sberbank (due diligence). Podle toho by měl vyhodnotit své postavení v insolvenčním řízení, a zvolit právně bezpečný způsob uplatnění svých pohledávek. Pokud neví, jak na to, měl by se obrátit na někoho, kdo to ví. Nejlépe na odborníka, na kterého tím zčásti přenese svou odpovědnost. Pasivní vyčkávání může v některých případech znamenat zmeškání lhůty, kterou nelze prodloužit. Využijte specialisty – zde.
To se bude odvíjet od toho, kdy se podaří rozprodat majetek Sberbank. Poslední známá informace z veřejného prostoru ovšem zněla, že likvidátorka nemá žádné kupce. Někteří odborníci se navíc domnívají, že zpeněžování majetku banky s ruskými kořeny by mohly zablokovat nové sankce Evropské unie. Pokud by měli pravdu, bylo by uspokojení věřitelů v nedohlednu. Tím, že likvidátorka podala insolvenční návrh na Sberbank, padl odhad, že by věřitelé mohli obdržet 100 % svých peněz. Dostanou určité procento z celkové výše své pohledávky, kterou uplatní v insolvenčním řízení, za předpokladu, že bude zjištěna na přezkumném jednání, případně v incidenčních sporech. Proces prověřování pohledávek je také časově náročný. S ohledem na velké množství věřitelů se předpokládá několik přezkumných jednání. Insolvenční řízení vedené proti finančním institucím patří v české praxi mezi ty nejvíce komplikované a náročné. Trvá i více jak 10 let. Navíc, před nezajištěnými věřiteli jsou přednostně uspokojovány pohledávky Garančního systému finančního trhu, zřejmě největšího současného nezajištěného věřitele Sberbank. Třebaže institut částečného rozvrhu a jiné nástroje mohou uspokojení pohledávek vkladatelů urychlit, bude to podle našich zkušeností závislé na tom, jak účinně budou věřitelé uplatňovat svá práva. Využijte specialisty – zde.