Zpracování osobních údajů

 1. Kdo Vaše údaje zpracovává
  Vaše údaje zpracovává společnost ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 28227409 se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1 nebo další subjekty ve skupině a dále trvale spolupracující advokáti (aktuální seznam je na webových stránkách ČAK).
 2. Proč Vaše údaje zpracováváme
  Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie a souvisejících právních předpisů a pro poskytnutí vyžádané právní služby.
 3. Jak probíhá zpracování
  Osobní údaje jsou zpracovávány převážně v elektronické formě a neautomatizovaně. Automatizovaně jsou zpracovávány technické informace o nastavení Vašeho technického zařízení (operační systém, rozlišení obrazovky, IP adresa atd.).
 4. Jaké údaje zpracováváme
  Váš kontakt a informace o Vás, zejména Vaše kontaktní a identifikační údaje a dále údaje, které nám sdělíte z důvodu poskytování právních služeb a údaje z veřejných rejstříků.
 5. K čemu budeme údaje využívat
  Vaše údaje budeme používat výlučně pro účely poskytnutí právních informací nebo pro úkony, spojené s poskytováním právních služeb v souladu se zákonem. V případě převzetí právního zastoupení i ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.
 6. Vaše práva
  V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte dle povahy zpracování právo:
  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladům, požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
  • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • na bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
  • na přenos, výmaz a omezení zpracování.

  Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv z uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování. Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle + 420 224 947 055 nebo prostřednictvím e–mailu ak@zizlavsky.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 7. Další informace o zpracování Vašich údajů
  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního zastupování a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla po dobu 5 let od ukončení poskytování právních služeb. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.